PreLoved Kledingmarkt

De eerste PreLoved Kledingmarkt was een groot succes!! Onderstaande info is van deze afgelopen editie, binnenkort een update over een mogelijke 2e editie najaar 2020!

Zondag 26 januari is het zover: van 13:00 tot 16:00 organiseren wij de eerste PreLoved Kledingmarkt! Dit zal plaatsvinden bij Neo Yoga Delft aan de Kluizenaarsbocht 6 in Delft.

~~~ ENGLISH BELOW

Ons doel is het op een laagdrempelige manier uitwisselen en doorgeven van kleding binnen een lokaal circuit door middel van ruilen, (ver)kopen en doneren.

Doe je mee?? (inbrengdatum is verstreken) —->  Hoe meer inbreng, hoe meer aanbod!

Blijf op de hoogte van de laatste updates! Via de Facebook groep @prelovedkledingmarkt & Instagram @neoyogazwanger.gemma

Wat is er allemaal te vinden op de markt?

 • babykleding (maat 50 – 86)
 • kinderkleding (maat 92 – 110)
 • schoenen t/m maat 28
 • zwangerschaps- en voedingskleding
 • textiel, zoals hydrofieldoeken, lakentjes, badcapes

De spelregels

Inleveren

Je kunt kleding voor een ruiltegoed inleveren en/of kleding die wat meer waard is aanbieden ter verkoop (Marktplaats waarde) waarbij de opbrengst voor jou is. 

 • Kleding die je inlevert om te ruilen is een donatie en krijg je niet terug. Kleding die overblijft na de markt wordt gedoneerd aan Stichting Babyspullen.
 • Kleding die je wilt verkopen kun je wel terugkrijgen als het niet verkocht is. Je bepaalt zelf de prijs en indien verkocht krijg je in de week na afloop het totaalbedrag op je rekening gestort. Indien niet verkocht kun je je kleding weer mee naar huis nemen.
 • Welke artikelen kun je inleveren?
  • babykleding (maat 50 – 86) 
  • kinderkleding (maat 92 – 110)
  • schoenen t/m maat 28
  • zwangerschaps- en voedingskleding
  • textiel, zoals hydrofieldoeken, lakentjes, badcapes
 • Kleding dient gewassen en heel te zijn.
 • Je maakt een pakket van je kleding:
  • Om te ruilen: voorzie je pakket van een briefje met je naam, e-mail en telefoonnummer. Zo kunnen we je bereiken om je de waarde van je pakket in ruilpunten door te geven.
  • Om te verkopen (alleen kleding die ook echt een meerwaarde heeft): verpak deze dan apart en voorzie dit pakket van een briefje met je naam, e-mail, telefoonnummer, overzicht van prijzen en je rekeningnummer. Het labelen van de kleding doen wij zelf. Als je je onverkochte kleding weer terug wilt kan dit voor 3 februari worden opgehaald, anders wordt dit alsnog gedoneerd.
 • Kleding kan tussen 15 november t/m 15 januari  ingeleverd worden bij Neo Yoga Delft. Fijn als je al wat eerder komt brengen dan de uiterlijke datum! Het adres is Kluizenaarsbocht 6 in Delft. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid voor de deur. Kijk op www.neoyogadelft.nl voor openingstijden en/of neem eventueel contact op met Gemma (gemma@neoyogadelft.nl 06-48509687)

Ruilen

Als je kleding hebt ingeleverd krijg je ter waarde (zie voor een indicatie de puntenlijst) van het pakket dat je inlevert ruiltegoed. Hoeveel je ingeruilde kleding waard is aan punten laten we je per mail voor 26 januari weten. Voor dit ruiltegoed kun je op 26 januari nieuwe spullen uitkiezen. Er vindt geen restitutie in geld plaats indien je je ruiltegoed niet (volledig) besteedt. Ook kan het ruiltegoed niet worden ingezet om items te kopen.

Kopen

Als je niets te ruilen in te brengen hebt, omdat je bijvoorbeeld nog zwanger bent, kun je kleding kopen tegen lage prijzen, je betaalt dan voor je punten. Koop je minder dan 10 items, dan betaal je €1,25 per punt, heb je meer dan 10 items, dan betaal je €1,- per punt. Zie voor een prijsindicatie de puntenlijst. De opbrengst van deze verkoop gaat naar Stichting Babyspullen.

Contact

Voor vragen kun je contact opnemen met Gemma via gemma@neoyogadelft.nl of telefonisch op 06-48509687. De markt wordt door vrijwilligers en zonder winstoogmerk georganiseerd, heb je zin om mee te helpen? Neem dan contact op met Gemma.

Graag zien we je de 26e!!

 

logo-met-slogan-zwart2

NB: Wij zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies of beschadiging van kleding.

~~~~ ENGLISH

Save the date: Sunday January 26th from 13:00 to 16:00 we’ll organize the first PreLoved Clothing market! This event will take place at Neo Yoga Delft at the Kluizenaarsbocht 6 in Delft.

Our goal is to exchange and pass on clothing within a local circuit in an easily accessible way by means of donating, exchanging, buying and selling.

Are you in? —-> The more input, the more supply!

For the latest updates check our facebookgroup @prelovedkledingmarkt & Instagram @neoyogazwanger.gemma

What can you find on the market?
– baby clothes (size 50 – 86)
– children’s clothing (size 92 – 110)
– shoes up to size 28
– maternity and nursing clothing
– textiles, such as hydrophilic cloths, sheets, bath capes

How does it work?

To hand in

You can hand in clothing for an exchange credit and/or offer clothing that is worth a little more for sale (Marktplaats value) where the proceeds are for you.

 • Clothing that you hand in for swapping, is a donation and will not be returned. Clothing that remains after the market is donated to Stichting Babyspullen.
 • Clothing that you want to sell can be returned to you if it has not been sold. You determine the price yourself and if sold, you will receive the total amount in your bank account in the week afterwards. If not sold, you can take your clothes back home.
 • Which items can you submit?
  – baby clothes (size 50 – 86)
  – children’s clothing (size 92 – 110)
  – shoes up to size 28
  – maternity and nursing clothing
  – textiles, such as hydrophilic cloths, sheets, bath capes
 • Clothing must be washed and undamaged.
 • You need to make a package of your clothes:
  • To trade: provide your package with a note with your name, e-mail and telephone number. This way we can reach you to inform you of the value of your package in exchange points.
  • To sell (only clothing that has real added value): pack it separately and provide this package with a letter with your name, e-mail, telephone number, overview of prices and your account number. We’ll label the clothing ourselves. If you want your unsold clothing back, it can be picked up before February 3rd, otherwise it will be donated to Stichting Babyspullen.
 • Clothing can be brought to Neo Yoga Delft between November 15th and January 15th. Great if you come a little earlier than the latest date! The address is Kluizenaarsbocht 6 in Delft. There is (free) parking space. Check http://www.neoyogadelft.nl for opening times and/or contact Gemma (gemma@neoyogadelft.nl 06-48509687)

Exchanging

If you have handed in clothing you will receive exchange credit to the value of your package (see the points list for an indication). We will let you know by email before January 26th how much your exchanged clothing is worth in points. You can choose new items for this exchange credit on January 26th. There will be no refund in money if you do not spend your (complete) exchange credit. Also, the exchange credit cannot be used to purchase items.

To buy

If you have nothing to trade in, for example because you are still pregnant, you can buy clothes at low prices by paying for your points. If you buy less than 10 items, you pay € 1,25 per point, if you have more than 10 items, you pay € 1,- per point. See the points list for a price indication. The proceeds from this sale go to Stichting Babyspullen.

Contact

For questions you can contact Gemma via gemma@neoyogadelft.nl or by telephone on 06-48509687. The market is organized by volunteers and not for profit, do you want to help volunteering? Then contact Gemma.

We’re looking forward to see you the 26th !!

 

NB: we are not responcible for any loss or damage